Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2019

yoann
8145 e5f2 500
Reposted fromHeadbanger Headbanger viairmelin irmelin
yoann
1357 7390 500
szkoda tylko, że dalej nic z tego nie będzie. ale sie cieszę, bardzo się cieszę.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viairmelin irmelin
yoann
– (…), gdyby pani wiedziała, ile razy byłem zakochany w ten sposób!  – Ależ jak to, w kim?  – W nikim, w ideale, w tej co się we śnie przyśni. Stwarzam w marzeniu całe powieści. 
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
yoann
yoann
1344 56eb 500
yoann
Znalezione obrazy dla zapytania if worst come to worst chandler
Reposted fromsolitaire solitaire viaumierajstad umierajstad
yoann
3418 ca14 500
Reposted fromhormeza hormeza viaumierajstad umierajstad

May 08 2019

yoann
7947 d764 500
Reposted fromsoftboi softboi vianirvitii nirvitii

May 01 2019

yoann
6684 8140 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaID ID
yoann
7273 485f 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viatavorite tavorite
yoann
7156 a896 500
Reposted fromovtza ovtza viatavorite tavorite
yoann
6750 ac2a 500
Plakat Jacka Staniszewskiego

April 29 2019

yoann
0175 f952 500
yoann
5132 b901
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
yoann
4788 f444 500
yoann
yoann
yoann
4411 1069
Reposted fromoll oll viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
yoann
2236 9393 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
yoann
1624 a4ed
Reposted fromzciach zciach viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl