Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2019

yoann
yoann
yoann
yoann
5746 a588 500
yoann
4870 cbd4
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
yoann
3134 c8f3 500
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer
yoann
1205 40fe
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
yoann
Reposted fromFlau Flau viametalfairy metalfairy
yoann
Reposted fromFlau Flau viametalfairy metalfairy
yoann
7248 2ac2 500
Reposted fromjustynki justynki viametalfairy metalfairy

June 25 2019

yoann
8495 df27 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viagrarzynka grarzynka
yoann
5210 4198 500
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viagrarzynka grarzynka
yoann
Wszyscy robimy to samo, różnica polega na tym, jak to robimy. Kiedy inni czują się przy nas wyjątkowo, sami się tacy stajemy.
— Regina Brett "Jesteś cudem"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
yoann
3737 e026 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
yoann
3624 2320
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
0527 8641

carildao:

Viktor Lyapkalo

Reposted fromeroticpictures eroticpictures viairmelin irmelin
yoann
4687 73af 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
yoann
3204 f52a 500
Sama należałam do "subkultury nicminiepomoże&nicsięniedazrobić" i bardzo polecam z niej wyjść, bardzo się żałuje lat przebywania w niej.

Są naturalnie okoliczności, w których psycholog ani psychiatra nie pomogą:
- nie chcesz żeby pomogli
- jesteś tak głęboko przekonany, że nie są w stanie pomóc, że aż Ci się robi odwrotne placebo
- trafiasz na niekompetentne buły
- trafiasz na nieodpowiednią terapię
- pewnie jakieś jeszcze.

Stop it, get some help.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
yoann
5660 cf22 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viairmelin irmelin
yoann
9315 476d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl