Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2019

yoann
3022 5367
Reposted fromdatfeel datfeel viairmelin irmelin
yoann
5610 08bb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

September 01 2019

yoann
6767 d5a3 500
Reposted fromxawery xawery viairmelin irmelin
yoann
2073 09d9 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin

August 27 2019

yoann
8038 4624 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin
yoann
6893 6e88 500
Reposted fromxawery xawery viainsanedreamer insanedreamer
yoann
1777 adbd 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
yoann
8099 de4b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer

August 21 2019

yoann
yoann
4368 01f2 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
yoann
4000 e2f4
Reposted fromtgs tgs viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
yoann
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
yoann

August 19 2019

yoann
7130 a43c 500
The Milky Way
yoann
Po nikim tak człowiek nie widzi dokładnie starości jak po starzejącym się ojcu, matce. To starość, która nas boli, z którą współcierpimy, na którą jesteśmy skazani, aby się w niej przeglądać i odnajdywać siebie. Może to dzięki ich starości przyzwyczajamy się i do własnej i z większym zrozumieniem ją znosimy.
— Wiesław Myśliwski, ,,Ucho Igielne"
Reposted fromlifeless lifeless viacytaty cytaty
yoann
0623 ea1f 500
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer

June 29 2019

yoann
yoann
yoann
yoann
5746 a588 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl