Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

yoann
6225 639c 500
If Disney princesses had moms...
Reposted fromderida derida viairmelin irmelin
yoann
2638 77e3

4gifs:

Stray dog gets comfortable at an outdoor concert. [video]

Reposted frombuckybee buckybee vialexi lexi

July 09 2017

yoann
5359 63ea 500
yoann
3718 25b7 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
7662 2791 500

this is so amazing look at how the fingertips are changing

yoann
6262 0a90 500
Reposted fromfungi fungi viaoversensitive oversensitive
8113 6f54

chamelion-circuit:

foreverweddings:

 Because big, bulky boxes are not obvious at all. 

This is super smart

0370 5bc4

edgina: Upside-Down Mushroom Room by Carsten Höller

Reposted fromreckon reckon viajarzynova jarzynova
yoann
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabrzask brzask
7995 25fb 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viabrzask brzask
7663 b25d 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viabrzask brzask
9585 bbfc 500

yoann
yoann
0809 39ff 500
A tak wyglądało niebo widziane z góry Żar koło Żywca w 2009. Mojej koleżance tak się ono spodobało, że ustawiła je jako tło na komórce, ja zaś nie miałem się z radości i zdumienia, bo nie wierzyłem że ktoś mógłby spontanicznie zrobić taką rzecz z moim zdjęciem. A w 2013. inna koleżanka spytała mnie czemu zablokowałem galerie na fb, bo lubiła tam przychodzić i patrzeć na moje zdjęcia chmur. Ludzie zbyt często myślą o nas miłe rzeczy nie mówiąc nam o tym... przynajmniej ja tak czułem, że tego potrzebowałem, ciągle skrycie przeglądałem się w innych i szukałem uznania, potwierdzenia że to kim jestem i co robię, jest piękne i dobre.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoversensitive oversensitive
yoann
9470 2b45 500
yoann
Reposted fromkamdz kamdz viaoversensitive oversensitive
2617 6bf3
Reposted fromLittleJack LittleJack viafabuleux fabuleux
yoann
7461 2c7e 500
stpam
Reposted fromuoun uoun viaoversensitive oversensitive
yoann
2712 691b 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl