Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

yoann
0371 54a5 500
Reposted fromexistential existential viafabuleux fabuleux

July 04 2017

yoann
yoann
6816 2a0f 500
yoann
8362 3ced
Reposted fromhagis hagis viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
yoann

July 03 2017

6732 2a4b 500
Reposted fromemcu2 emcu2 viacynamon cynamon
yoann
yoann
3899 872c 500
Platten(spieler)kommode
Reposted fromsommteck sommteck viacynamon cynamon
yoann
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 vialexi lexi

June 26 2017

yoann
1464 bdf3 500
Reposted frommessclew messclew viairmelin irmelin
yoann
6192 c840
Reposted fromnazarena nazarena viairmelin irmelin
8505 1fe1 500

supersonicyouth:

Gustav Klimt

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
4319 20ea 500
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame viaoversensitive oversensitive
yoann

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoversensitive oversensitive

June 24 2017

yoann
1254 670e
Reposted fromtfu tfu viagabor gabor
yoann
1045 01ae
yoann
yoann
yoann
9740 f1c6
Reposted fromtwaroch twaroch viairmelin irmelin
yoann
1697 eb7c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl